2018

R E G U L A M I N KONKURSU

“DZIECI PAHIATUA”

 

Rok szkolny 2017/2018

 

§ 1.

Podstawa prawna

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Dzieci Pahiatua”, zwany dalej „Konkursem” jest konkursem tematycznym, wzorowanym na podstawie:

1)   § 1 – 6 oraz § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.);

2)   § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610);

 

§ 2.

Organizatorzy i patronat

 1. Organizatorem i Ogólnopolskim Koordynatorem Konkursu jest Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Miechowie.
 2. Współorganizatorami Konkursu są: Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, Sekcja Oświaty NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego
 3. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Minister Infrastruktury i Budownictwa – Andrzej Adamczyk
Senator RP – Marek Pęk
Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik
Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak
Starosta Miechowski – Marian Gamrat
Burmistrz Miechowa – Dariusz Marczewski

 

§ 3.

Cele Konkursu

 1. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii Polski oraz znaczenia dzieci w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa i narodu polskiego.
 2. Popularyzowanie wśród młodzieży tematyki wychowania patriotycznego oraz wiedzy o losach ludzi wykorzenionych ze swojego miejsca życia i gospodarowania
 3. Budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
 4. Poznanie okrutnego losu, jaki spotkał setki tysięcy polskich dzieci podczas II wojny światowej na zsyłkach do przymusowej pracy w Sowieckiej Rosji, oraz do obozów w Niemczech. Wiemy, co się stało z zaledwie około 18000 dziećmi, które wydostały się z Rosji z Armią Andersa, los reszty jest nieznany. Chcemy go poznać.
 5. Kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi pisanymi i materialnymi.

 

§ 4.

Zakres i tematyka

 1. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych, liceów i uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz branżowych szkół I stopnia i oddziałów zasadniczych szkół zawodowych oraz słuchaczy Szkół Policealnych.
 2. Uczestnik Konkursu przygotowuje jedną z form: esej (w pliku Word lub formacie pdf), film, prezentacja, grafika, obraz i inne, opisującą losy dzieci w okresie II wojny światowej i dalsze ich losy aż do 26 października 1991 roku
 3. Podstawową literaturą jest książka Dwie Ojczyzny – Polskie dzieci w Nowej Zelandii – Tułacze wspomnienia.

 

 § 5.

Struktura organizacyjna

Konkurs odbywa się w trzech etapach przeprowadzanych w następujących terminach:

1)   do 5 marca 2018 r. – I etap szkolny – organizowany przez dyrektorów szkół. Szkoły zgłaszają się do udziału w Konkursie wyłącznie przez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie www.pahiatua.pl w terminie do 31 stycznia 2018r. Szkolne komisje oceniają prace i kwalifikują uczestników do II etapu po trzy prace z każdej formy projektu. Szkoły przesyłają prace na adres: NSZZ Solidarność Biuro Oddziału Nr 3 w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25/321, 32-200 Miechów, tel. 606 457 002 bądź email: konkurs@pahiatua.pl.

2)   25 kwietnia 2018 r. – II etap – rozwiązanie testu przygotowanego przez organizatora Konkursu. Zadania konkursowe II etapu będzie realizowane w oparciu o Platformę e-learningową Moodle. Każdy uczestnik zakwalifikowany do II etapu otrzyma swoje konto na Platformie Moodle. W dniu konkursu o godzinie 10-tej zostaną udostępnione  te same pytania dla wszystkich uczestników. Pytania są generowane losowo. Po zakończeniu testu uczestnik będzie wiedział o liczbie trafnych odpowiedzi. Gdy z powodów organizacyjnych Organizatorowi nie uda się uruchomić Platformy Moodl lub inne czynniki spowodowałyby brak możliwości wykonania testu w w/w czasie, organizator niezwłocznie prześle drogą elektroniczną pytania, a Dyrektor Szkoły wydrukuje pytania, zapewni samodzielny przebieg rozwiązania testu, zeskanuje lub sfotografuje rozwiązany test i odeśle niezwłocznie organizatorowi na adres konkurs@pahiatua.pl. Uczestnik na rozwiązanie testu ma 45 minut.

3)   2 czerwca 2018 r. – finał ogólnopolski, organizowany i przeprowadzany przez Komitet Organizacyjny Konkursu w Miechowie będzie miał również formę testu jak w etapie drugim.

 

 

 § 6.

Sposób przeprowadzenia

Zadania konkursowe (stosownie do poszczególnych etapów) mogą mieć charakter testów z pytaniami zamkniętymi i otwartymi (krótkie odpowiedzi), będą mogły polegać na rozpoznaniu fotografii, literatury pięknej (poezji, pieśni).

 

§ 7.

Przebieg poszczególnych etapów

 1. I etap – organizowany i przeprowadzany jest przez szkolne komisje konkursowe, powołane przez dyrektorów szkół. Szkolne komisje oceniają prace uczniów i na podstawie osiągniętych wyników kwalifikują do II etapu.
 2. II etap – czas trwania: 45 min., godzina rozpoczęcia 10.00, organizowany i przeprowadzany jest przez komisje konkursowe powołane przez dyrektora szkoły. Zadania konkursowe II etapu będzie realizowane w oparciu o Platformę e-learningową Moodle. Każdy uczestnik zakwalifikowany do II etapu otrzyma swoje konto na Platformie Moodle. W dniu konkursu o godzinie 10-tej zostaną udostępnione  te same pytania dla wszystkich uczestników. Pytania są generowane losowo. Po zakończeniu testu uczestnik będzie wiedział o liczbie trafnych odpowiedzi. Gdy z powodów organizacyjnych Organizatorowi nie uda się uruchomić Platformy Moodl lub inne czynniki spowodowałyby brak możliwości wykonania testu w w/w czasie, organizator niezwłocznie prześle drogą elektroniczną pytania, a Dyrektor Szkoły wydrukuje pytania, zapewni samodzielny przebieg rozwiązania testu, zeskanuje lub sfotografuje rozwiązany test i odeśle niezwłocznie organizatorowi na adres konkurs@pahiatua.pl. Uczestnik na rozwiązanie testu ma 45 minut. Wyniki uzyskane przez wszystkich uczestników tego etapu będą dostępne na stronie internetowej Konkursu.
 3. Ogólnopolska komisja konkursowa kwalifikuje do etapu ogólnopolskiego 10 laureatów z największą liczbą zdobytych punktów ze wszystkich typów szkół: szkoły podstawowej, liceum i uczniów dotychczasowych gimnazjów, branżowej szkoły I stopnia, oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej oraz Szkoły Policealnej i wszystkich form wykonanych prac.
 4. Protokół wraz z wykazem laureatów i finalistów zostanie opublikowany na stronie www.pahiatua.pl i opublikowany w Przeglądzie Oświatowym.

 

 § 8.

Zakończenie etapu ogólnopolskiego

Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Miechowie, organizuje uroczyste zakończenie Konkursu po III etapie, w trakcie którego:

1)   przedstawiane są oficjalne wyniki;

2)   wręczane są uczestnikom dyplomy i zaświadczenia laureata;

3)   wręczane są uczestnikom dyplomy i zaświadczenia finalisty;

4)   laureaci i finaliści otrzymują książkę Dwie Ojczyzny – Polskie dzieci w Nowej Zelandii – Tułacze wspomnienia, pendrive. Zwycięzca otrzyma tablet. Drugie miejsce też tablet. Trzecie miejsce e-book i inne nagrody.

 

 

 § 9.

Uprawnienia laureatów i finalistów

 1. Wszystkim laureatom i finalistom III etapu ogólnopolskiego Konkursu przysługuje prawo wpisu udziału w Konkursie na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia. O wpisie decyduje Dyrektor Szkoły.
 2. Ostateczną listę laureatów i finalistów ustala Ogólnopolska Komisja Konkursowa. Lista laureatów i finalistów Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.pahiatua.pl.

 

§ 10.

Ustalenia porządkowe i przepisy końcowe

 1. Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach, w warunkach zapewniających samodzielność pracy uczestnika Konkursu.
 2. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.
 3. Dla Komisji konkursowej prace uczestników są kodowane, co zapewnia ich anonimowość.
 4. Uczestnik Konkursu pisemnie wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację pracy w wydawnictwach NSZZ Solidarność i edukacyjnych (data, miejsce, czytelny podpis).
 5. Prace uczniów przesyła się na adres: NSZZ Solidarność Biuro Oddziału Nr 3 w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25/321, 32-200 Miechów, tel. 606 457 002 bądź email: konkurs@pahiatua.pl. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w różnych dziedzinach swojej działalności, głównie edukacyjno-promocyjnej.
 7. Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została ona przygotowana na Konkurs.
 8. Nie przeprowadza się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy z przyczyn losowych w wyznaczonym dniu i godzinie nie przystąpili do Konkursu.
 9. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzenia Konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły do której uczęszcza uczestnik Konkursu.
 10. Wszystkie sprawy sporne w finale ogólnopolskim rozstrzyga organizator, a na etapie szkolnym Dyrektor Szkoły.

 

Ogólnopolski Koordynator Konkursu

Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji

Pracowników Oświaty i Wychowania

NSZZ Solidarność w Miechowie

/-/ Czesław Gamrat

 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Dzieci Pahiatua"